Now showing items 1-2 of 2

  • TIMSS 2019: disseny de l'avaluació i ítems alliberats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-11)
   Primera part extreta de l'obra de Mullis, I.V.S. i Martin, M.O. (eds.), TIMSS 2019 Assessment Frameworks. Boston: Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2017.
  • TIMSS 2019: síntesi dels marcs conceptuals de matemàtiques i ciències de quart d'educació primària (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-10)
   Traducció i síntesi de: Mullis, I.V.S. i Martin, M.O. (eds.), TIMSS 2019 Assessment Frameworks. Boston: Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2017.